روز سوم
3 مرداد 1399
9:30 ق.ظ - 10:30 ق.ظ
اتاق 3

ثبت نام و صبحانه

10:30 ق.ظ - 11:00 ق.ظ
اتاق 3

اطلاعات رویداد جهانی دیجیتال

ریحانه زندی
دبیر
علی معینی
مدیرفنی

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

11:00 ق.ظ - 11:30 ق.ظ
اتاق 3

تجارب ثبت اختراع

فرزانه رحمانی
مدیر محصول
متین اریایی
خواننده

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

11:30 ق.ظ - 1:30 ب.ظ
اتاق 3

وقت ناهار

2:00 ب.ظ - 2:30 ب.ظ
اتاق 3

بحث: نوآوری و کارآفرینی فناوری

ریحانه زندی
دبیر
علی معینی
مدیرفنی
صادق گایینی
مشاور

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

3:00 ب.ظ - 4:30 ب.ظ
اتاق 3

کاوش در مورد رویکردهای جدید به رهبری خلاق

محمد پارسا
طراح
یوسف احمدی
عکاس
علی معینی
مدیرفنی

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.