روز اول
3 مرداد 1399
روز دوم
6 مرداد 1399
روز سوم
3 مرداد 1399
9:30 ق.ظ - 10:30 ق.ظ
اتاق 1

ثبت نام و صبحانه

10:30 ق.ظ - 11:00 ق.ظ
اتاق 1

اطلاعات رویداد جهانی دیجیتال

فرزانه رحمانی
مدیر محصول
مریم باروتی
برندهای ساختمانی
محمد پارسا
طراح

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

11:00 ق.ظ - 11:30 ق.ظ
اتاق 1

تجارب ثبت اختراع

یوسف احمدی
عکاس

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

11:30 ق.ظ - 1:30 ب.ظ
اتاق 1

وقت ناهار

2:00 ب.ظ - 2:30 ب.ظ
اتاق 1

بحث: نوآوری و کارآفرینی فناوری

صادق گایینی
مشاور
یگانه پاداش
کارشناس اقتصاد

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

3:00 ب.ظ - 4:30 ب.ظ
اتاق 1

کاوش در مورد رویکردهای جدید به رهبری خلاق

متین اریایی
خواننده
ریحانه زندی
دبیر
علی معینی
مدیرفنی

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

9:30 ق.ظ - 10:30 ق.ظ
اتاق 2

ثبت نام و صبحانه

10:30 ق.ظ - 11:00 ق.ظ
اتاق 2

اطلاعات رویداد جهانی دیجیتال

مژگان فراهانی
مدیر بازاریابی
متین اریایی
خواننده

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

11:00 ق.ظ - 11:30 ق.ظ
اتاق 2

تجارب ثبت اختراع

ریحانه زندی
دبیر
یگانه پاداش
کارشناس اقتصاد

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

11:30 ق.ظ - 1:30 ب.ظ
اتاق 2

وقت ناهار

2:00 ب.ظ - 2:30 ب.ظ
اتاق 2

بحث: نوآوری و کارآفرینی فناوری

فرزانه رحمانی
مدیر محصول
یوسف احمدی
عکاس

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

3:00 ب.ظ - 4:30 ب.ظ
اتاق 2

کاوش در مورد رویکردهای جدید به رهبری خلاق

ریحانه زندی
دبیر
علی معینی
مدیرفنی

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

9:30 ق.ظ - 10:30 ق.ظ
اتاق 3

ثبت نام و صبحانه

10:30 ق.ظ - 11:00 ق.ظ
اتاق 3

اطلاعات رویداد جهانی دیجیتال

ریحانه زندی
دبیر
علی معینی
مدیرفنی

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

11:00 ق.ظ - 11:30 ق.ظ
اتاق 3

تجارب ثبت اختراع

فرزانه رحمانی
مدیر محصول
متین اریایی
خواننده

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

11:30 ق.ظ - 1:30 ب.ظ
اتاق 3

وقت ناهار

2:00 ب.ظ - 2:30 ب.ظ
اتاق 3

بحث: نوآوری و کارآفرینی فناوری

ریحانه زندی
دبیر
علی معینی
مدیرفنی
صادق گایینی
مشاور

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

3:00 ب.ظ - 4:30 ب.ظ
اتاق 3

کاوش در مورد رویکردهای جدید به رهبری خلاق

محمد پارسا
طراح
یوسف احمدی
عکاس
علی معینی
مدیرفنی

چگونه صنعت خود را به عنوان فناوری تغییر می دهید؟ آیا پویایی صنعت تغییر می کند؟ از آنهایی که منجر به اتهام هستند مطلع شوید.

چامه رویدادی مستقل است که تلاش دارد با روایتی داستانی و دست اول تجربیات گروهی از کارآفرینان، سرمایه­ گذاران، دانشمندان و سیاست گذاران را به نسل آتی کارآفرینان و نخبگان منتقل نماید و در این میان الگوهای نمونه را به زیست بوم نوآوری کشور معرفی نماید.

کلیه حقوق این سایت متعلق به چامه می‌باشد.