18 فروردین 1403

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

21 دی 1402

داستان موفقیت نوین زعفران

علی شریعتی‌مقدم؛ بنیان‌گذار…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

20 دی 1402

آشتی با مگاترندها

ندا سپانلو، مجری…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

پنل تخصصی منابع انسانی (مهاجرت و تعدیل کارکنان)

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

علی شریعتی‌مقدم نوین زعفران

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

ندا سپانلو

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

فروردین 18

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

دی 21

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

دی 20

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

پنل تخصصی منابع انسانی (مهاجرت و تعدیل کارکنان)

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

علی شریعتی‌مقدم نوین زعفران

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی

ندا سپانلو

ارسال شده توسط

سید حسین نجفی