تصمیم‌گیری جسورانه
در دنیای پر استرس و پیچیده امروز بارها در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که ناچار به انتخاب هستیم؛ دنیایی سراسر ابهام و عدم قطعیت و انتخاب‌هایی با عواقب نامعلوم. همین موضوع باعث می‌شود که نیازمند راهکاری برای یک تصمیم‌گیری جسورانه باشیم. 
 
اغلب افراد تصمیمات خود را بر اساس نتایج به دست آمده ارزیابی می‌کنند، در صورتی که هر تصمیم درستی الزاما به نتیجه دلخواه نمی‌رسد. در کنار اینکه تصمیمات اشتباه نیز ممکن است نتایج فوق‌العاده‌ای به همراه داشته باشند. همیشه جزئی غیرقابل کنترل و خارج از اختیار ما در تصمیمات وجود دارد که به آن شانس یا فقدان اطلاعات می‌گوییم. 
 
با این حال چگونه باید یک تصمیم مهم گرفت؟ چطور باید تصمیمات گذشته را ارزیابی کرد؟ کدام تصمیمات شانس موفقیت بیشتری دارند ؟
روایت‌های این رویداد